Voorwaarden 3 jaar zekerheid

Bij het aanmelden voor het zekerheidscertificaat verwerkt Liebherr Appliances Belgium NV de persoonsgegevens die u zelf aan ons versterkt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze serviceverlening. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden versterkt.

Liebherr Appliances Belgium NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cinem.be.

Op door Liebherr Appliances Belgium NV geleverde professionele koel-en vriesapparaten (niet zijnde apparaten voor huishoudelijk gebruik en wijnbewaar- of wijnklimaatkasten) wordt – mits de eindgebruiker zich binnen 6 maanden na aanschaf via de website www.koelen.nl heeft geregistreerd – en op vertoon van de originele, gespecificeerde aankoopnota in het tweede tot en met het derde jaar na aankoop extra zekerheid aangeboden. De ingangsdatum van de extra zekerheid wordt bepaald door de afleverdatum die staat vermeld op de leveringsfactuur van de desbetreffende verkopende instantie. Wanneer het serienummer in het apparaat niet overeenkomt met het geregistreerde serienummer, kan geen beroep worden gedaan op extra zekerheid.

De extra zekerheid is niet overdraagbaar naar een volgende eigenaar en geldt ook niet bij verhuur aan derden. In het onverhoopte geval van reparatie gedurende de periode van extra zekerheid worden de kosten van onderdelen en arbeidsloon niet aan u rekening gebracht. U betaalt slechts de op dat moment geldende voorrijkosten per apparaat.

De extra zekerheid is enkel geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzingen en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd. Onder de extra zekerheid vallen niet: glasbreuk, verlichting, deurrubbers, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters, accu’s en batterijen en alle beschadigingen aangebracht door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, ontbreken van voldoende beluchting en ontluchting, oneigenlijk gebruik, gebruik van zuren en chemicaliën, opzet of grove schuld, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.

Liebherr Appliances Belgium NV vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Technische Dienst van Liebherr Appliances Belgium NV of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Liebherr Appliances Belgium NV niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeit. U kunt alleen aanspraak maken op de extra zekerheid voor de reparaties binnen Nederland. Indien ten onrechte een beroep op de Technische Dienst wordt gedaan, zullen voorrijkosten en arbeidsloon aan de consument in rekening worden gebracht, volgens de op dat moment geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de aard van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.

Een reparatie gedurende de looptijd van de extra zekerheid verlengt de duur van deze zekerheidstermijn niet.© Liebherr Appliances Belgium nv. Alle rechten voorbehouden.